Algemene voorwaarden

 • Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van alle Overeenkomsten met Verrassingsdiner.
  2. Op het moment dat de Klant of een Deelnemend Restaurant een Overeenkomst sluit met Verrassingsdiner, aanvaardt de Klant of het Deelnemend Restaurant de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
  3. Van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk door Verrassingsdiner worden afgeweken.
 • Definities
  1. “Verrassingsdiner” verwijst naar Verrassingsdiner B.V., een Nederlandse besloten vennootschap kantoorhoudende te Rotterdam en geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 70251010.
  2. "Algemene Voorwaarden" verwijst naar deze Algemene Voorwaarden en andere instructies die de Klant in het kader van de inschrijving bij of bij het gebruik van de diensten van Verrassingsdiner heeft ontvangen.
  3. "Overeenkomst” verwijst naar de Overeenkomst die Klant via de website afsluit, waarin on der andere is opgenomen de persoons- en betalingsgegevens van de Klant, de duur van de Overeenkomst en het aantal keer per maand dat de Klant na een reservering via Verrassingsdiner een Deelnemend Restaurant wil bezoeken.
  4. "Klant" verwijst naar u, de persoon die deze Algemene Voorwaarden leest, een Overeenkomst heeft afgesloten met Verrassingsdiner en/of op enige andere wijze gebruik maakt van de diensten van Verrassingsdiner.
  5. "Deelnemend Restaurant" is een restaurant dat heeft ingestemd om samen te werken met Verrassingsdiner om haar deel van de diensten te verrichten, waaronder het verzorgen van het Bezoek van de Klant.
  6. “Reservering” verwijst naar de reservering die de Klant heeft gemaakt door op de website van Verrassingsdiner een datum en tijdstip te kiezen waarop de Klant een bezoek wilt brengen aan een Deelnemend Restaurant.
  7. “Bezoek” verwijst naar het bezoek van de Klant aan één van de Deelnemende Restaurants op de door de Klant gekozen datum en tijdstip.
  8. "Diensten" is een verwijzing naar de diensten die Verrassingsdiner via haar website aanbiedt.
 • Totstandkoming Overeenkomst
  1. De Overeenkomst met Verrassingsdiner komt tot stand, wanneer de Klant akkoord gaat met de Overeenkomst en Verrassingsdiner de eerste betaling heeft ontvangen.
  2. Voor de betaling kan de Klant enkel gebruik maken van de door Verrassingsdiner aangeboden betalingsmogelijkheden.
  3. In de Overeenkomst is in ieder geval opgenomen de duur van de Overeenkomst en het aantal keer per maand dat de Klant na Reservering een Deelnemend Restaurant wilt bezoeken.
  4. Wanneer de Klant besluit een jaarabonnement aan te gaan en dit vooruit in één maal betaald zal er door Verrassingsdiner worden gekeken naar de kwestie wanneer de Klant na 6 maanden alsnog het abonnement wilt onderbreken. De overeenkomst zal in de eerste 6 maanden niet worden herzien.
  5. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte persoons- en betaalgegevens, zoals die zijn opgenomen in de Overeenkomst en is verplicht om onjuistheden in deze gegevens te melden bij Verrassingsdiner.
  6. De Klant heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
 • Beëindiging Overeenkomst
  1. Klant wordt via de website in de gelegenheid gesteld om aan te geven of de Klant de Overeenkomst wilt verlengen of daadwerkelijk wilt beëindigen. Indien de keuze van de Klant uitblijft, wordt de Overeenkomst steeds voor een periode van één maand verlengt.
 • Reservering
  1. De Klant maakt de Reservering door op de website van Verrassingsdiner de gewenste datum en tijdstip te kiezen voor het Bezoek aan een Deelnemend Restaurant.
  2. Tussen het moment van reserveren en het Bezoek dient minimaal 48 uur te zitten.
  3. Verrassingsdiner wijst de Reservering vervolgens toe aan één van de Deelnemende Restaurants. De Klant heeft zelf geen invloed op de toewijzing van de Reservering aan één van de Deelnemende Restaurants.
  4. De Klant ontvangt 2 uren voorafgaand aan het Bezoek per mail en/of SMS de gegevens van het Deelnemende Restaurant aan welke het Bezoek is toegewezen.
  5. In het geval van drukte bij de Deelnemende Restaurants, kan het kan voorkomen dat Verrassingsdiner het Reservering niet kan toewijzen aan één van de Deelnemende Restaurants. In dat geval wordt de Klant binnen 24 uur na Reservering, gevraagd om een nieuwe datum en/of tijdstip te kiezen.
 • Reservering wijzigen of annuleren
  1. Na Reservering kan de Klant tot 24 uur voor het geplande Bezoek de datum en tijdstip van het Bezoek via de website van Verrassingsdiner verplaatsen. Het Bezoek kan enkel worden verplaatst naar een datum binnen dezelfde kalendermaand als de oorspronkelijke Reservering.
  2. Vanaf 24 uur voorafgaand aan het Bezoek kan de Reservering niet meer worden gewijzigd of worden geannuleerd.
  3. Indien de Klant te laat aanwezig is of te laat aanwezig dreigt te zijn voor het Bezoek, dan dient de Klant zelf rechtstreek contact op te nemen met het Deelnemend Restaurant.
  4. Verrassingsdiner speelt geen rol in en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die het Deelnemend Restaurant hanteert wanneer de Klant te laat aanwezig is voor het Bezoek. In zulks geval bepaalt het Deelnemend Restaurant zelf of de Klant nog op diezelfde dag op een later tijdstip alsnog het betreffende Deelnemende Restaurant kan bezoeken. 
  5. Verrassingsdiner zal bemiddelen tussen het restaurant en de Klant wanneer er onvrede is over het bezoek of wanneer het bezoek niet heeft kunnen plaatsvinden.
  6. Verrassingsdiner is bereikbaar via Klantenservice voor de Klant.
 • Bezoek (inclusief klachten)
  1. Het Bezoek bestaat uit minimaal 2 gangen, exclusief drankjes en andere bijbestellingen.
  2. Drankjes en andere bijbestellingen zijn geen onderdeel van de Overeenkomst en dienen derhalve direct bij het Deelnemende Restaurant te worden afgerekend.
  3. Het kan zijn dat het Deelnemende Restaurant een beperkt keuzemenu aanbiedt aan de Klant.
  4. Verrassingsdiner fungeert enkel als tussenpersoon tussen de Klant en het Deelnemend Restaurant. Verrassingsdiner is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (het verloop van) het Bezoek en voor eventuele incidenten en/of ongevallen van welke aard dan ook in een Deelnemende restaurant.
  5. Eventuele klachten met betrekking tot een Bezoek dient de Klant op te nemen met het Deelnemende Restaurant. Verrassingsdiner speelt geen rol in en is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van eventuele klachten. 
  6. Verrassingsdiner zal ondanks punt 7.5 een bemiddelende rol op zich nemen en streven naar een passende oplossing zoals een annulering, refunds/chargeback of een alternatieve passende oplossing. 
  7. Verrassingsdiner zal een controlerende rol op zich nemen om de restaurants te selecteren en contact te houden met de deelnemende restaurants. Wanneer een deelnemend restaurants meerdere klachten ontvangt van Klanten, zal Verrassingsdiner hier acties op ondernemen. 
 • Intellectueel eigendom
  1. Verrassingsdiner draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie in foto's, folders, advertenties, websites en/of andere informatiedragers, als die door derden (waaronder Deelnemende Restaurants) zijn opgesteld en/of uitgegeven.
  2. De Klant dient de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Verrassingsdiner en de Deelnemende Restaurants te respecteren.
  3. Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Verrassingsdiner delen van de Website over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.
  4. De Klant vrijwaart Verrassingsdiner van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden die door de Klant zijn gepleegd met gebruikmaking van het openbare gedeelte van de website, of uit schending van deze voorwaarden.
  5. Indien Verrassingsdiner door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
  6. Verrassingsdiner behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de Website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.
 • Overmacht
  1. Verrassingsdiner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien Verrassingsdiner  daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Verrassingsdiner komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verrassingsdiner geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verrassingsdiner niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  3. Onder Overmacht wordt ook verstaan werkstakingen in het bedrijf van Verrassingsdiner of van derden (waaronder Deelnemende Restaurants).
  4. Verrassingsdiner heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verrassingsdiner zijn verbintenis had moeten nakomen.
  5. Verrassingsdiner kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Aansprakelijkheid
  1. Indien Verrassingsdiner aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Verrassingsdiner is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de dienstverlening door de Deelnemende Restaurants of gebreken aan goederen die worden aangeboden door de Deelnemende Restaurants.  
  3. Verrassingsdiner is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt wegens de gebruikmaking van de door de Deelnemende Restaurants verleende diensten.
  4. Verrassingsdiner biedt op geen enkele wijze garantie voor de door de Klant bij de Deelnemende Restaurants verkregen producten of diensten.
  5. Verrassingsdiner is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verrassingsdiner. Evenmin is Verrassingsdiner aansprakelijk voor enig(e) schade, verlies of vertraging veroorzaakt door een Deelnemend Restaurant.
  6. Verrassingsdiner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verrassingsdiner is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  7. Indien Verrassingsdiner aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verrassingsdiner beperkt tot maximaal de factuurwaarde van 1 maand van de Overeenkomst met de Klant.
 • Wijzigingen
  1. Verrassingsdiner behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Verrassingsdiner raadt het daarom aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 • Werkingssfeer
  1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Verrassingsdiner en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
  4. Indien Verrassingsdiner niet steeds strikte naleving van (bepalingen uit) deze Algemene Voorwaarden handhaaft, betekent dit niet dat de (bepalingen uit) deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Verrassingsdiner in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van (bepalingen uit) deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 • Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verrassingsdiner partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Verrassingsdiner is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Verrassingsdiner het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
AD
BNR
Entree logo
Footness logo
Misset Horeca logo
Parool logo
Sante logo
ylbb logo
Bookdinners logo